1000 Most Common Cebuano Words & Phrase translated in English

here are list of most common Cebuano words phrases, name, surname, girl name boy name and their meanings

NumberCebuanoin English
1катоas
2II
3сиhis
4чеthat
5тойhe
6еwas
7заfor
8наon
9саare
10сwith
11теthey
12бъдеbe
13вat
14единone
15иматhave
16тазиthis
17отfrom
18отby
19горещhot
20думаword
21ноbut
22каквоwhat
23някоиsome
24еis
25тяit
26виyou
27илиor
28имашеhad
29наthe
30отof
31даto
32иand
33аa
34вin
35ниеwe
36можеcan
37отout
38другиother
39бяхаwere
40коитоwhich
41правяdo
42сиtheir
43времеtime
44акоif
45щеwill
46какhow
47казаsaid
48единan
49всекиeach
50кажетеtell
51правиdoes
52комплектset
53триthree
54искамwant
55въздухair
56добреwell
57същоalso
58играеplay
59малъкsmall
60крайend
61поставиput
62Началоhome
63Прочетиread
64ръкаhand
65портport
66голямlarge
67правописаspell
68добавиadd
69ощеeven
70земяland
71тукhere
72трябваmust
73голямbig
74високоhigh
75катоsuch
76следвайтеfollow
77актact
78защоwhy
79попитайтеask
80мъжеmen
81промянаchange
82Отидохwent
83светлинаlight
84видkind
85разстояниеoff
86трябваneed
87къщаhouse
88снимкаpicture
89опитайтеtry
90насus
91отновоagain
92животнитеanimal
93точкаpoint
94майкаmother
95святworld
96в близостnear
97изгражданеbuild
98самостоятелноself
99Земятаearth
100бащаfather
101всекиany
102новаnew
103работаwork
104частpart
105предприемеtake
106получитеget
107мястоplace
108направиmade
109живеяlive
110къдетоwhere
111следafter
112обратноback
113малкоlittle
114самоonly
115кръгround
116мъжman
117годинаyear
118дойдеcame
119Покажиshow
120всекиevery
121добърgood
122менme
123дадеgive
124ниour
125подunder
126имеname
127многоvery
128чрезthrough
129простоjust
130формаform
131изречениеsentence
132голямgreat
133мисляthink
134кажеsay
135помогнеhelp
136нискаlow
137Онлайнline
138различаваdiffer
139редturn
140каузаcause
141многоmuch
142означаваmean
143предиbefore
144ходmove
145полетоright
146момчеboy
147старold
148твърдеtoo
149същатаsame
150тяshe
151всичкиall
152тамthere
153когатоwhen
154нагореup
155употребаuse
156сиyour
157начинway
158заabout
159многоmany
160след товаthen
161тяхthem
162напишиwrite
163биwould
164катоlike
165такаso
166тезиthese
167сиher
168дългоlong
169направиmake
170нещоthing
171виждамsee
172гоhim
173двеtwo
174имаhas
175потърситеlook
176ощеmore
177дниday
178можеcould
179отидетеgo
180дойдеcome
181направихdid
182бройnumber
183звучиsound
184неno
185най-most
186хораpeople
187миmy
188надover
189знаетеknow
190водаwater
191отthan
192повикванеcall
193първиfirst
194коитоwho
195можеmay
196надолуdown
197странаside
198билbeen
199сегаnow
200намеритеfind
201главатаhead
202стояstand
203собственаown
204страницаpage
205трябваshould
206странаcountry
207Намерениfound
208отговорanswer
209училищеschool
210растатgrow
211проучванеstudy
212ощеstill
213научатlearn
214растителнаplant
215капакcover
216хранаfood
217слънцеsun
218четириfour
219междуbetween
220състояниеstate
221запазиkeep
222окоeye
223Никога неnever
224последноlast
225некаlet
226Мислехthought
227градcity
228дървоtree
229пресекатcross
230фермаfarm
231Трудноhard
232началоstart
233мощmight
234историяstory
235трионsaw
236Доколкотоfar
237мореsea
238изготвяdraw
239налявоleft
240късноlate
241Runrun
242неdon’t
243докатоwhile
244натиснетеpress
245в близостclose
246нощnight
247недвижимиreal
248животlife
249малцинаfew
250на северnorth
251книгаbook
252извършванеcarry
253взеtook
254наукатаscience
255ядеeat
256стаяroom
257приятелfriend
258започнаbegan
259идеяidea
260рибаfish
261планинаmountain
262спретеstop
263веднъжonce
264базаbase
265Слушайтеhear
266конhorse
267нарязаниcut
268сигуренsure
269гледатеwatch
270цвятcolor
271Лицетоface
272дървоwood
273Основнатаmain
274отворенopen
275изглеждаseem
276заедноtogether
277Следващатаnext
278бялоwhite
279децаchildren
280започнеbegin
281имамgot
282ходиwalk
283Напримерexample
284облекчиease
285хартияpaper
286групаgroup
287винагиalways
288музикаmusic
289тезиthose
290и дветеboth
291маркаmark
292честоoften
293писмоletter
294докатоuntil
295милиmile
296рекаriver
297колаcar
298футаfeet
299грижиcare
300втораsecond
301достатъчноenough
302обикновенplain
303момичеgirl
304Обичайнатаusual
305младyoung
306готоваready
307гореabove
308някогаever
309червеноred
310списъкlist
311макарthough
312почувстватеfeel
313приказкиtalk
314птицаbird
315скороsoon
316тялоbody
317кучеdog
318семействоfamily
319директенdirect
320представляватpose
321напуснеleave
322песенsong
323измерваmeasure
324вратаdoor
325продуктproduct
326черенblack
327краткоshort
328цифраnumeral
329класclass
330вятърwind
331въпросquestion
332се случиhappen
333пъленcomplete
334корабship
335областarea
336половинатаhalf
337рокrock
338Заorder
339пожарfire
340на югsouth
341проблемproblem
342парчеpiece
343казаtold
344Знаехknew
345минеpass
346тъй катоsince
347отгореtop
348Цялатаwhole
349царking
350улицаstreet
351инчinch
352размножаватmultiply
353нищоnothing
354курсcourse
355престойstay
356колелоwheel
357пъленfull
358силаforce
359синblue
360обектobject
361решиdecide
362повърхностsurface
363дълбокоdeep
364лунаmoon
365островisland
366кракfoot
367системаsystem
368заетbusy
369тестtest
370рекордrecord
371лодкаboat
372общаcommon
373златоgold
374възможноpossible
375самолетplane
376вместоstead
377сухоdry
378Чудяwonder
379смяхlaugh
380хилядиthousand
381предиago
382завтечеran
383проверитеcheck
384играgame
385формаshape
386приравняватequate
387горещhot
388Мисmiss
389предявенbrought
390топлинаheat
391снягsnow
392гумаtire
393донесеbring
394Даyes
395далеченdistant
396попълнетеfill
397изтокeast
398бояpaint
399езикlanguage
400средamong
401единицаunit
402мощностpower
403градtown
404глобаfine
405определенcertain
406летиfly
407паднеfall
408доведеlead
409викcry
410тъмноdark
411машинаmachine
412бележкаnote
413изчакайтеwait
414планplan
415фигураfigure
416звездаstar
417кутияbox
418съществителноnoun
419полеfield
420почивкаrest
421правилноcorrect
422състояниеable
423лираpound
424Готовоdone
425красотаbeauty
426дискdrive
427стоешеstood
428съдържаcontain
429предfront
430преподаватteach
431седмицаweek
432окончателнияfinal
433дадеgave
434зеленоgreen
435оoh
436бързquick
437разработятdevelop
438океанаocean
439топлоwarm
440безплатноfree
441минутиminute
442силенstrong
443специаленspecial
444умаmind
445задbehind
446ясноclear
447опашкаtail
448производствоproduce
449Всъщностfact
450пространствоspace
451Чухheard
452Най-добриятbest
453часаhour
454по-добреbetter
455вярноtrue
456по време наduring
457стоhundred
458петfive
459Спомням сиremember
460стъпкаstep
461началотоearly
462държаhold
463westwest
464земятаground
465интересinterest
466достигнеreach
467бързоfast
468глаголverb
469пеяsing
470слушатеlisten
471шестsix
472масаtable
473пътуванеtravel
474по-малкоless
475сутринmorning
476десетten
477простsimple
478няколкоseveral
479гласнаvowel
480къмtoward
481войнаwar
482лежешеlay
483срещуagainst
484моделpattern
485бавенslow
486центърcenter
487обичамlove
488човекperson
489париmoney
490послужиserve
491се появиappear
492пътroad
493Картаmap
494дъждrain
495правилоrule
496управляваgovern
497дръпнетеpull
498студеноcold
499предизвестиеnotice
500гласvoice
501енергияenergy
502ловhunt
503вероятенprobable
504леглоbed
505братbrother
506яйцеegg
507ездаride
508клеткаcell
509Вярвамbelieve
510може биperhaps
511вземетеpick
512внезапнаsudden
513броиcount
514квадратsquare
515причинаreason
516дължинаlength
517представляватrepresent
518изкуствоart
519Заглавиеsubject
520областregion
521размерsize
522варираvary
523уредятsettle
524говориspeak
525теглоweight
526общоgeneral
527ледice
528материяmatter
529кръгcircle
530двойкаpair
531включваinclude
532разделяйdivide
533сричкаsyllable
534чувствахfelt
535бонаgrand
536топкаball
537ощеyet
538вълнаwave
539пуснетеdrop
540сърцеheart
541съмam
542настоящотоpresent
543тежъкheavy
544танцdance
545двигателengine
546позицияposition
547ръкаarm
548широкwide
549платноsail
550материалиmaterial
551фракцияfraction
552гораforest
553седяsit
554расаrace
555прозорецwindow
556магазинstore
557лятоsummer
558влакtrain
559сънsleep
560докажеprove
561самотенlone
562кракleg
563упражнениеexercise
564стенаwall
565уловаcatch
566монтиранеmount
567Искаwish
568небеsky
569бордаboard
570радостjoy
571зиматаwinter
572сбsat
573писменwritten
574дивwild
575инструментinstrument
576съхраняватkept
577стъклоglass
578треваgrass
579краваcow
580работаjob
581ръбedge
582знакsign
583посещениеvisit
584миналоpast
585мекаsoft
586забавноfun
587яръкbright
588газgas
589Прогноза за времетоweather
590месецаmonth
591милионаmillion
592понесеbear
593завършеностfinish
594щастливhappy
595Надявам се,hope
596цветеflower
597облечеclothe
598страненstrange
599изчезналgone
600търговияtrade
601мелодияmelody
602пътуванеtrip
603офисoffice
604получаватеreceive
605редrow
606устатаmouth
607Точнатаexact
608символsymbol
609умреdie
610-малкоleast
611бедаtrouble
612викshout
613с изключение наexcept
614пишеwrote
615семенаseed
616тонtone
617присъединятjoin
618Предлагамsuggest
619чистаclean
620почивкаbreak
621дамаlady
622дворyard
623покачваrise
624лошоbad
625ударblow
626маслоoil
627кръвblood
628докосвайтеtouch
629израсналgrew
630стоcent
631смесвамmix
632екипteam
633телwire
634ценаcost
635загубениlost
636кафявbrown
637износванеwear
638градинаgarden
639равенequal
640изпратиsent
641избирамchoose
642паднаfell
643побератfit
644дебитflow
645справедливfair
646банкаbank
647събираcollect
648запишетеsave
649контролcontrol
650десетичниdecimal
651ухотоear
652другадеelse
653съвсемquite
654пробиbroke
655случайcase
656среднаmiddle
657убиеkill
658синson
659езероlake
660моментmoment
661мащабscale
662силенloud
663пролеттаspring
664спазвайтеobserve
665детеchild
666направоstraight
667съгласнаconsonant
668нацияnation
669речникdictionary
670млякоmilk
671скоростspeed
672методmethod
673органнаorgan
674заплатиpay
675възрастage
676разделsection
677рокляdress
678облакcloud
679изненадаsurprise
680тихquiet
681камъкstone
682мъничъкtiny
683изкачванеclimb
684готиноcool
685дизайнdesign
686лошоpoor
687многоlot
688експериментexperiment
689дъноbottom
690ключkey
691желязоiron
692единиченsingle
693стикstick
694плосъкflat
695двадесетtwenty
696кожатаskin
697усмивкаsmile
698гънкиcrease
699дупкаhole
700скочиjump
701бебеbaby
702осемeight
703селоvillage
704Запознайтеmeet
705коренroot
706Купуваbuy
707повишаване наraise
708решаванеsolve
709металmetal
710далиwhether
711тласъкpush
712седемseven
713параграфparagraph
714третиthird
715трябваshall
716задържаноheld
717косаhair
718опишеdescribe
719готвачcook
720етажfloor
721илиeither
722резултатresult
723горятburn
724хълмhill
725безопасноsafe
726коткаcat
727векcentury
728помислиconsider
729типtype
730законlaw
731малкоbit
732крайбрежиеcoast
733копиеcopy
734фразиphrase
735мълчаливsilent
736високtall
737пясъкsand
738почватаsoil
739ролкаroll
740температураtemperature
741пръстаfinger
742промишленостindustry
743стойностvalue
744борбаfight
745лъжаlie
746победиbeat
747възбудиexcite
748естественоnatural
749Предвидview
750смисълsense
751капиталcapital
752не щеwon’t
753столchair
754опасностdanger
755плодовеfruit
756богатrich
757дебелаthick
758войникsoldier
759процесprocess
760работиoperate
761практикаpractice
762отделноseparate
763трудноdifficult
764лекарdoctor
765моляplease
766защитавамprotect
767обядnoon
768култураcrop
769модернаmodern
770елементelement
771хитhit
772студентstudent
773ъгълcorner
774партиparty
775доставкаsupply
776чиятоwhose
777намеретеlocate
778пръстенring
779характерcharacter
780насекомиinsect
781уловениcaught
782периодperiod
783посочетеindicate
784радиоradio
785Говорихspoke
786атомatom
787човешкотоhuman
788историяhistory
789ефектeffect
790електрическиelectric
791очаквайтеexpect
792костнаbone
793железопътнияrail
794представете сиimagine
795предоставятprovide
796Съгласенagree
797по този начинthus
798неженgentle
799женаwoman
800капитанcaptain
801Предполагам, чеguess
802необходимоnecessary
803рязъкsharp
804крилоwing
805създадетеcreate
806съседneighbor
807измиванеwash
808прилепbat
809по-скороrather
810тълпаcrowd
811царевицаcorn
812сравниcompare
813стихотворениеpoem
814низstring
815звънецbell
816зависиdepend
817месоmeat
818RUBrub
819тръбаtube
820Известниятfamous
921доларdollar
822потокstream
823страхfear
284зрениетоsight
825тънъкthin
826триъгълникtriangle
827планетаplanet
828побързайтеhurry
829главенchief
830колонияcolony
831часовникclock
832минаmine
833вратовръзкаtie
834въведетеenter
835основенmajor
836пресенfresh
837търсенеsearch
838изпратиsend
839жълтyellow
840пистолетgun
841позволиallow
842печатprint
843мъртъвdead
844мястоspot
845пустиняdesert
846костюмsuit
847токcurrent
848повдиганеlift
840розаrose
850пристигнетеarrive
851майсторmaster
852песенtrack
853родителparent
854брегаshore
855разделениеdivision
856листsheet
857веществоsubstance
858благоприятстваfavor
859свържетеconnect
860Мнениеpost
861прекаратspend
862акордchord
863мазниниfat
864Радвамglad
865първоначалнотоoriginal
866акцииshare
867станцияstation
868Бащаdad
869хлябbread
870зарежданеcharge
871правилнотоproper
872барbar
873офертаoffer
874сегментsegment
875робslave
876патицаduck
877мигinstant
878пазарmarket
879степенdegree
880пренесатpopulate
881мацкаchick
882Уважаемиdear
883врагenemy
884отговарятеreply
885питиеdrink
886възникнеoccur
887подкрепаsupport
888речspeech
889природатаnature
890диапазонrange
891параsteam
892Предложениеmotion
893пътpath
894течностliquid
895влезетеlog
896означавашеmeant
897коефициентquotient
898зъбиteeth
899черупкаshell
900шиятаneck
901кислородoxygen
902захарsugar
903смъртdeath
904достаpretty
905уменияskill
906женитеwomen
907сезонseason
908разтворsolution
909магнитmagnet
910среброsilver
911благодаряthank
912клонbranch
913мачmatch
914наставкаsuffix
915особеноespecially
916фигfig
917Страхувам сеafraid
918огроменhuge
919сестраsister
920стоманаsteel
921обсъдятdiscuss
922напредforward
923Подобнаsimilar
924ръководятguide
925опитexperience
926резултатscore
927ябълкаapple
928Купихbought
929воденаled
930Стъпкаpitch
931палтоcoat
932масаmass
933картаcard
934лентаband
935въжеrope
936приплъзванеslip
937победаwin
938мечтаяdream
939вечерevening
940състояниеcondition
941фуражиfeed
942инструментtool
943Общият брой наtotal
944основенbasic
945миризмаsmell
946долинаvalley
947нитоnor
948двойноdouble
949седалкаseat
950продължиcontinue
951блокblock
952диаграмаchart
953шапкаhat
954продаватsell
955успехsuccess
956компаниятаcompany
957изваждаsubtract
958събитиеevent
959специалноparticular
960сделкаdeal
961плуванеswim
962Терминътterm
963противоположнаopposite
964женаwife
965обувкиshoe
966рамотоshoulder
967разпространениеspread
968организираarrange
969лагерcamp
970измислятinvent
971памукcotton
972Роденborn
973определиdetermine
974квартаquart
975деветnine
976камионtruck
977шумnoise
978нивоlevel
979шансchance
980събиратgather
981магазинshop
982участъкstretch
983хвърлятthrow
984блясъкshine
985имотproperty
986колонаcolumn
987молекулаmolecule
988изберетеselect
989Грешнаwrong
990сивgray
991повторетеrepeat
992изискваrequire
993широкbroad
994подготвиprepare
995солsalt
996носаnose
997множествено числоplural
998гневаanger
999твърдениеclaim
1000континентcontinent
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial